Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden komen vrijwel geheel overeen met de voorwaarden van de ANVR.

Artikel 1
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totaal overeengekomen huurprijs te worden voldaan, plus een borgsom van 150 euro. De boeking wordt definitief wanneer de aanbetaling is voldaan.

Artikel 2
Het restant van de totale reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van aankomst in het bezit zijn van de verhuurder. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door de verhuurder schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De verhuurder heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3
Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4
Wij adviseren u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit is geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de huurder.

Artikel 5
Annulering door de huurder.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

·         bij annulering tot 6 weken vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
·         bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
·         bij annulering vanaf 4 weken tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
·         bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Artikel 6
De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder.

Artikel 7
De huurder dient zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement van Le Mattas, waarvan een exemplaar in de bungalow aanwezig is.
Indien de huurder zich niet aan de regelementen houdt, kan hem de verdere toegang tot Le Mattas worden geweigerd.
Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder.
De huurder is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 8
De verhuurder zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

Artikel 9
De voor de huurder geldende code van de sleutelkluis wordt 1 week voor vertrek aan de huurder verstuurd. De huurder dient de sleutels bij vertrek terug te plaatsen in de sleutelkluis en het codeslot op 0000 te zetten.

Artikel 10
Schade aan inventaris of de bungalow moet onmiddellijk gemeld worden aan de verhuurder. De reparatie- of vervangingskosten die hiermee gepaard gaan zijn geheel voor rekening van de huurder.

Artikel 11
Na vertrek van de huurder wordt de bungalow door verhuurder gecontroleerd.
Wanneer de bungalow ‘veegschoon’ is achterlaten, de vuilnisbakken zijn leeg gemaakt en de vuilniszak, papier en lege flessen zijn gedeponeerd in de containers bij de ingang van het park en de bungalow en de terrassen zijn achterlaten zoals de huurder het heeft aangetroffen bij aankomst, dan zal de verhuurder de borg aan de huurder overmaken. Kosten ten gevolge van schade veroorzaakt door huurder worden verrekend met de betaalde borg.